Algemene voorwaarden

Opdrachtnemer:
Agnes van der Weel, eigenaar Groen10 Tuinontwerp & Styling

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Groen10 Tuinontwerp & Styling een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Groen10 Tuinontwerp & Styling een offerte uitbrengt.

OFFERTES, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING
01. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en Groen10 Tuinontwerp & Styling, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. Deze voorwaarden zijn in te zien via de website (www.groen10.nl).
Door het accepteren van offertes of door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, doet de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van haar eventuele inkoop- of andere voorwaarden en aanvaardt zij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer. Bij het verlenen van opdracht wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever op de hoogte is en akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Indien èèn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

02. Offerte
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdracht verandert, kan de prijsopgave gewijzigd worden. Groen10 Tuinontwerp & Styling is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor geheel opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Tenzij anders wordt vermeld, geschieden prijsopgaven door de opdrachtnemer onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien na de datum van de offerte c.q. na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden die van invloed zijn op de overeengekomen prijs, zoals verhogingen in de prijs van materialen, is de opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen door te berekenen in de prijs.

03. Opdrachtbevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per mail bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Groen10 Tuinontwerp & Styling een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

 

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
04. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, kloppende en duidelijke gegevens en/of materialen. Levering onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.

05. Vertrouwelijke Informatie
De opdrachtgever en Groen10 Tuinontwerp & Styling verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

06. Wijziging in de opdracht
Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Groen10 Tuinontwerp & Styling. Als dit mondeling gebeurt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. De inhoud van de geaccordeerde offerte/orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst en dus de uit te voeren werkzaamheden.

07. Gebruik van diensten / producten van derden

Gebruik van diensten / producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Groen10 Tuinontwerp & Styling kan als tussenpersoon optreden; hier staat een vooraf afgesproken vergoeding tegenover.

AUTEURSRECHT, EIGENDOMSRECHT EN NAAMSVERMELDING
08. Auteursrecht
Groen10 Tuinontwerp & Styling garandeert dat het geleverde door Groen10 Tuinontwerp & Styling is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Groen10 Tuinontwerp & Styling van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan, tenzij anders overeengekomen.

09. Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendommen van de door Groen10 Tuinontwerp & Styling ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Groen10 Tuinontwerp & Styling berusten, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld.

10. Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Groen10 Tuinontwerp & Styling te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zónder vermelding van de naam van Groen10 Tuinontwerp & Styling openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen. Voor naamsvermelding in de tuin wordt overleg gevoerd.

 

  1. Wijzigingen
    De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Groen10 Tuinontwerp & Styling geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, tenzij anders overeengekomen. Groen10 Tuinontwerp & Styling dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren.
  2. Gebruik door Groen10 Tuinontwerp & Styling
    Groen10 Tuinontwerp & Styling heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en / of publiciteit.


ALGEMENE VOORWAARDEN

HONORARIUM
13. Honorarium en bijkomende kosten
In het overeengekomen honorarium zijn ook de, in het kader van de opdracht gemaakte kosten, in rekening gebracht zoals reis-, administratie- en software-, transport- en reproductiekosten. Prijsopgaven zijn exclusief BTW.

14. Honorarium bij gewijzigde opdracht/meerwerk
Wanneer Groen10 Tuinontwerp & Styling meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Wijzigingen van de opdracht die leiden tot minder kosten/werkzaamheden geven aanleiding tot een reële verlaging van het eerder tussen opdrachtgever en Groen10 Tuinontwerp & Styling overeengekomen bedrag.
Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden besproken en indien nodig worden geoffreerd, en na akkoord worden uitgevoerd.

BETALING EN AFNAME
15.Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van twee van deze termijnen door Groen10 Tuinontwerp & Styling nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door Groen10 Tuinontwerp & Styling gemaakte kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro exclusief BTW.

16. Opschorting
Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan Groen10 Tuinontwerp & Styling niet nakomt heeft Groen10 Tuinontwerp & Styling het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. Groen10 Tuinontwerp & Styling mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden verkregen.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN VAN DE OPDRACHT
17. Herroepen van de opdracht
Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Groen10 Tuinontwerp & Styling verdere kosten of schadevergoeding te vorderen.

18.Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer
Wanneer enige verplichtingen niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of bij opschorting van betaling, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Groen10 Tuinontwerp & Styling het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

19.Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van Groen10 Tuinontwerp & Styling op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.

20. Overmacht
Ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontslaat Groen10 Tuinontwerp & Styling van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade.

Groen10 Tuinontwerp & styling zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever, de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

AANSPRAKELIJKHEID
21. Eigendommen van de opdrachtgever
Groen10 Tuinontwerp & Styling bewaart, gebruikt, be- en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

22. Eigendommen van Groen10 Tuinontwerp & Styling
Bij beschadiging of tenietgaan van door Groen10 Tuinontwerp & Styling aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als genoemd in artikel 9, wordt de schade in rekening gebracht.

23. Aansprakelijkheid
Groen10 Tuinontwerp & Styling is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

24. Beperking aansprakelijkheid
Voor zover Groen10 Tuinontwerp & Styling verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door Groen10 Tuinontwerp & Styling gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

25. Verval aansprakelijkheid
Opdrachtgever vrijwaart Groen10 Tuinontwerp & Styling van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Groen10 Tuinontwerp & Styling aan opdrachtgever geleverde diensten. Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

INSPECTIE EN KLACHTEN
26. Inspectie
Opdrachtgever is verplicht de door Groen10 Tuinontwerp & Styling geleverde diensten en/of leveranties zorgvuldig op eventuele onjuistheden en/of gebreken te controleren en hierover binnen 8 dagen na ontvangst aan Groen10 Tuinontwerp & Styling te reageren. Bij gebreke van (tijdige)reactie, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn.

27. Klachten
Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Groen10 Tuinontwerp & Styling worden gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Groen10 Tuinontwerp & Styling is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

OVERIGE BEPALINGEN
28. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Groen10 Tuinontwerp& Styling en Groen10 Tuinontwerp & Styling deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

29. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, de overeenkomst die Groen10 Tuinontwerp & Styling sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door Groen10 Tuinontwerp & Styling uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.

  1. Slotbepaling
    Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Groen10 Tuinontwerp & Styling te Leiden en treden in werking per 1 januari 2017.